REGULAMIN NAJMU APARTAMENTY LUX

sporządzony we Wrocławiu w dniu 19.02.2018 r.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu dobowego lokalu, należącego do grupy APARTAMENTY
LUX z siedzibą Wrocławiu.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a. Cena Najmu – całkowity koszt wynajmu Lokalu w najmie dobowym,
b. Lokal – apartament mieszkalny przeznaczony do wynajmu,
c. Najem – oddanie przez Wynajmującego Lokalu do czasowego używania przez Najemcę w
zamian za umówione wynagrodzenie,
d. Najem dobowy – najem trwający do 31 dni,
e. Najemca – osoba dokonująca rezerwacji lub która zawarła umowę najmu Lokalu,
f. Wynajmujący – osoba dokonująca wynajmu Lokalu.

§ 2.
REZERWACJA

1. Rezerwacji Lokalu można dokonać:
a) telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz w niedzielę w godzinach od 10:00 do 20:00 pod numerami: +48 512 360 090,
b) drogą mailową na adres info@apartmentslux.pl,
c) za pośrednictwem portali Booking, Inturs, Zasypiam.pl, Airbnb.pl.
2. Przy rezerwacji należy podać następujące dane: datę i planowaną godzinę przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w Lokalu.
3. Anulowania rezerwacji można dokonać:
a) telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz w niedzielę w godzinach od 10:00 do 20:00 pod numerami: +48 512 360 090,
b) drogą mailową na adres info@apartmentslux.pl,
c) za pośrednictwem portali Booking, Inturs, Zasypiam.pl, Airbnb.pl.
4. Osoba dokonująca rezerwacji lokalu musi mieć ukończone 18 lat.
5. W przypadku skrócenia przez Najemcę swojego pobytu, należna za niewykorzystany okres najmu Cena nie podlega zwrotowi.
6. Dokonując rezerwacji Najemca tym samym akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
7. Postanowienia Regulaminu dotyczące dokonywania rezerwacji oraz jej anulowania nie mają zastosowania do innych systemów rezerwacji on-line, które dokonywane są zgodnie z odrębnymi regulaminami.

§ 3.
ZAKWATEROWANIE

1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.
2. Odbiór kluczy uzgadniany jest indywidualnie z Najemcą.
3. Opuszczenie najętego Lokalu powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później niż do godziny 11:00 tego dnia. W przypadku nieopuszczenia Lokalu do wskazanej w zdaniu pierwszym godziny, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 100 zł za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w Lokalu. Opuszczając Lokal
Najemca zobowiązany jest zamknąć Lokal na klucz i zwrócić go Wynajmującemu lub po wcześniejszym uzgodnieniu w inne umówione miejsce.
4. Przy odbiorze kluczy Najemca zobowiązany jest okazać dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport) swój oraz osób, które będą przebywać w Lokalu.
5. Na wypadek pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu użyczenia spowodowanego przez Najemcę lub części wspólnych budynku, a także pokrycia kosztów opisanych w §4 niniejszego Regulaminu, Wynajmujący pobiera kaucję w wysokości dwukrotności Ceny jednej doby najmu w formie gotówkowej.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w Lokalu z Najemcą.
7. W dniu rozpoczęcia Najmu Najemca zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4.
WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU

1. Najemca zobowiązany jest przestrzegać powyższego Regulaminu, jak również Regulaminu Porządku Domowego, określonego przez Wspólnotę Mieszkaniową.
2. W najętym Lokalu oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na osobę, która złamała zakaz – kary pieniężnej w wysokości 1.000 zł. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, Najemca zostanie obciążony kosztami związanymi z uruchomieniem systemu alarmu przeciwpożarowego zainstalowanego w budynku oraz kosztami interwencji odpowiednich służb,
w tym ochrony budynku i wewnętrznego działu technicznego.
3. W Budynku w godzinach od 22.00 do 06.00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku naruszenia ciszy nocnej przez Najemcę, Najemca zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnej interwencji
wezwanych służb.
4. Lokale oddane w Najem są w pełni wyposażone i zinwentaryzowane.
5. Wszelkie imprezy, spotkania zorganizowane, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym i uzyskaniu jego pisemnej zgody.
6. Przedłużenie pobytu w Lokalu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Wynajmującemu i potwierdzeniu przez Wynajmującego możliwości kontynuowania Najmu Lokalu. Akceptacja warunków przedłużenia pobytu, wiąże się z koniecznością zapłatą Ceny Najmu.
7. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do Lokalu o każdej porze.
8. W przypadku naruszenia Niniejszego Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując umówioną Cenę Najmu.

§ 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. W Cenę Najmu dobowego, trwającego powyżej 7 dni wliczone jest sprzątanie Lokalu (w tym wymiana pościeli i ręczników) jeden raz w tygodniu, zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Dodatkowe sprzątanie Lokalu lub jedynie wymiana ręczników i pościeli jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu i zgłoszeniu tej kwestii Wynajmującemu oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty gotówkowo, bądź na rachunek wskazany przez Wynajmującego.
3. Za osoby nieletnie przebywające w najętym Lokalu odpowiadają osoby pełnoletnie, pod których opieką nieletni pozostają.
4. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia Lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Najemcy lub osób przebywających w Lokalu wraz z Najemcą.
5. Najemca zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu.
6. Najemca nie może przekazywać Lokalu w podnajem osobom trzecim.
7. Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w wynajmowanym Lokalu.
8. Najemca nie może wymieniać zamków, ani dorabiać kluczy do najmowanego Lokalu.
9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy, Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę, zgodnie z ustalonym cennikiem.

§ 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Najemcę do Lokalu, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy Najemcy lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wniesione i pozostawione po zakończeniu Najmu przedmioty, artykuły spożywcze, leki oraz środki farmaceutyczne.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Najemcę Lokalu na inny Lokal o tym samym lub wyższym standardzie, za umówioną Cenę Najmu bez uprzedniego informowania Najemcy.
5. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania niezbędnych napraw w najętym Lokalu, jeżeli naprawy te są niezbędne do normalnego, umówionego korzystania z najętego Lokalu.

§ 7.
SPRZĄTANIE

1. Usługa sprzątania będzie wykonywana w dniach i w godzinach wskazanych przez Najemcę.
Zgłoszenia można dokonać w każdym czasie trwania Najmu.
2. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzonych szkód w mieniu, będącym własnością Najemcy, powstałych w związku z wykonywaniem usługi sprzątania, obejmującą wyłącznie uszczerbek o charakterze majątkowym.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone drogocenne mienie (biżuteria, laptop, itp.), pozostawione przez Najemcę w widocznym miejscu.
4. Wynajmujący odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje usługi porządkowo – czystościowe, jak za działania własne.
5. Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu powstanie szkody niezwłocznie, nie później niż w terminie 24h od chwili jej powstania następującej osobie: Piotr Szwed telefon 512 360 090,
email: info@apartmentslux.pl

§ 8.
DANE OSOBOWE

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 33 poz. 883
z późn. zm.) Najemca wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych, które w związku z zawarciem umowy najmu Lokalu udostępnił Wynajmującemu w celu niezbędnym dla wykonania postanowień Umowy.

§ 9.
REKLAMACJE

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Najemca powinien zgłosić wynajmującemu na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
  2. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym informuje Klienta w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
  3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji wynajmujący obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.02.2018 r. i obowiązuje do czasu jego uchylenia.
2. Wynajmującemu przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez uzyskania akceptacji Najemcy.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich ogłoszenia.